№ 2 2020 елның 29 октябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге составына керүче Үчкә торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 1 2020 елның 29 октябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге составына керүче Үчкә торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында

Скачать
№ 2 2020 елның 28 октябре
Татарстан РеспубликасыТүбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге составына керүче Новое Минькино торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 1 2020 елның 28 октябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге составына керүче Новое Минькино торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында

Скачать
№ 2 2020 елның 31 октябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге составына керүче Каенлы торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 1 2020 елның 31 октябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге составына керүче Каенлы торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында

Скачать
№ 1 2020 елның 28 октябре
Татарстан РеспубликасыТүбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге составына керүче Березовая Грива торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 1 2020 елның 28 октябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге составына керүче Березовая Грива торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында

Скачать
№ 2 2020 елның 30 октябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге составына керүчеБайданкино торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 1 2020 елның 30 октябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге составына керүче Байданкино торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында

Скачать
№ 2 2020 елның 30 октябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге составына керүче Байгол торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 1 2020 елның 30 октябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге составына керүче Байгол торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында

Скачать
№ 8 2020 елның 17 июне
Дүртенче чакырылыш Каенлы авыл җирлеге Советы депутатларын сайлауларны билгеләү турында

Скачать
№ 6 2020 елның 25 мае
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге Советының 2014 елның 19 февралендәге 4 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлегендә бюджет төзелеше һәм бюджет сәясәте ...

Скачать
№ 4 19.03.2020 ел
Каенлы авыл җирлеге Советының 2018 елның 19 декабрендәге 27 номерлы «Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 2 21.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Каенлы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 3 21.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге Советының 2012 елның 21 декабрендәге 40 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 21 2019 елның 26 ноябреннән
Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге Советының «Җир салымы турында» 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән 16 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 16 2019 елның 18 сентябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге Советының 2019 елның 20 августындагы 14 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 14 2019 елның 20 августнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлегенең муниципаль милек реестры турындагы Нигезләмәсен раслау хакында

Скачать
№ 12 2019 елның 25 июленнән
Каенлы авыл җирлеге Советының 2005 елның 29 декабрендәге 17 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 10 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 51-167 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 9 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 20 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 11 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авылҗирлеге Советының «Физик затлар мөлкәтенә салым турында» 2018 елның 23 июлендәге 17 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 4 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 1 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Каенлы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 29 от 19.12.2018
Каенлы авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 17 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 28 от 19.12.2018
Каенлы авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 16нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 27 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 26 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Каенлы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать