№ 14 2019 елның 20 августнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлегенең муниципаль милек реестры турындагы Нигезләмәсен раслау хакында

Скачать
№ 12 2019 елның 25 июленнән
Каенлы авыл җирлеге Советының 2005 елның 29 декабрендәге 17 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 10 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 51-167 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 9 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 20 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 11 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авылҗирлеге Советының «Физик затлар мөлкәтенә салым турында» 2018 елның 23 июлендәге 17 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 4 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 1 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Каенлы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 29 от 19.12.2018
Каенлы авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 17 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 28 от 19.12.2018
Каенлы авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 16нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 27 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 26 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Каенлы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать