№ 1 01.02.2020 ел
Каенлы авыл җирлеге башкарма комитетының 2019 елның 31 гыйнварындагы 1 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 2 04.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге башкарма комитетының кайбер карарларының үз көчләрен югалтуын тану турында

Скачать
№ 45 2019 елның 29 ноябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге башкарма комитетының 2019 елның 30 сентябрендәге 29 номерлы карары белән расланган белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр ...

Скачать
№ 29 2019 елның 30 сентябреннән
Белешмә (өземтә)бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

Скачать
№ 24 2019 елның 27 августыннан
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге башкарма комитетының 2012 елның 24 декабрындагы 66 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 1 от 31.01.2019 г.
Каенлы авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында

Скачать