Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

№ 2 04.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге башкарма комитетының кайбер карарларының үз көчләрен югалтуын тану турында

Скачать
№ 29 2019 елның 30 сентябреннән
Белешмә (өземтә)бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

Скачать
№15 от 02.07.2019 г.
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге башкарма комитетының 2016 елның 22 гыйнварындагы 2 номерлы карары белән расланган күчемсез милек объектларына адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль хезмәт ....

Скачать